آخرین اخبار مدارس


30 آذر دبستان دخترانه سما

13 آبان دبستان دخترانه سما

14 مهر دبستان دخترانه سما

28 مهر دبستان دخترانه سما

28 مهر دبستان دخترانه سما

15 مهر دبستان دخترانه سما

19 شهریور دبستان دخترانه سما

31 شهریور دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

این طرف زرشک ان طرف تمشک

سوسن طاقدیس

شعر کودک

دبستان دخترانه سما

سوسکی خانم پرداره

سوسن طاقدیس

شعر کودک

دبستان دخترانه سما

خاطرات یک مشاور

خاطرات یک مشاور

مشاوران -- ایران --

دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

دبستان دخترانه سما

دنیای هنر

ناگاتانی مگومی

داستان

دبستان دخترانه سما

عسل

مصطفی نجفی

عسل -- مصارف درمانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ستایش کارگر

مسابقه: دوچرخه سواری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه قانعی

مسابقه: کونگ فو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه جاوید

مسابقه: انشاپرسش مهر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مریم میرزاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرادستوری

مسابقه: انشاپرسش مهر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه جاويد

1383/01/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا سجادي

1382/01/01

دبستان دخترانه سما

فرناز زماني

1389/01/06

دبستان دخترانه سما

زهرا فيلسوف

1389/01/06

دبستان دخترانه سما

مريم بينا

1386/01/04

دبستان دخترانه سما

ستايش نخبه الفقهائي

1385/01/02

دبستان دخترانه سما

فرنوش فضل الهي

1384/01/05

دبستان دخترانه سما

فريماه فضل الهي

1384/01/05

دبستان دخترانه سما

كيميا شمسائي لاري

1384/01/05

دبستان دخترانه سما

نحله الفاطمه دانشمند

1384/01/02

دبستان دخترانه سما

راحيل مبارك

1387/01/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمن رهگذر

1383/01/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه خشنود

1389/01/03

دبستان دخترانه سما

مريم دل نما

1387/01/08

دبستان دخترانه سما

مهديس حقيقي

1385/01/01

دبستان دخترانه سما

اسرا جعفري

1385/01/08

دبستان دخترانه سما

ستايش امامي

1388/01/02