آخرین اخبار مدارس


30 آذر دبستان دخترانه سما

13 آبان دبستان دخترانه سما

14 مهر دبستان دخترانه سما

28 مهر دبستان دخترانه سما

28 مهر دبستان دخترانه سما

15 مهر دبستان دخترانه سما

19 شهریور دبستان دخترانه سما

31 شهریور دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

دبستان دخترانه سما

سوسکی خانم پرداره

سوسن طاقدیس

شعر کودک

دبستان دخترانه سما

دنیای هنر

ناگاتانی مگومی

داستان

دبستان دخترانه سما

عسل

مصطفی نجفی

عسل -- مصارف درمانی

دبستان دخترانه سما

خاطرات یک مشاور

خاطرات یک مشاور

مشاوران -- ایران --

دبستان دخترانه سما

این طرف زرشک ان طرف تمشک

سوسن طاقدیس

شعر کودک

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مریم میرزاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه قانعی

مسابقه: کونگ فو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه جاوید

مسابقه: انشاپرسش مهر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرادستوری

مسابقه: انشاپرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ستایش کارگر

مسابقه: دوچرخه سواری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

آرنيكا باقرزاده

1387/03/08

دبستان دخترانه سما

الهه خسروي نيا

1386/03/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستي دهقاني

1383/03/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا نصيري فرد

1383/03/02

دبستان دخترانه سما

هانيه سجادي

1389/03/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه اسمعيلي

1383/03/04

دبستان دخترانه سما

فاطيما جوان

1386/03/04

دبستان دخترانه سما

زينب راهرو

1386/03/02

دبستان دخترانه سما

پرنيا جمالي

1386/03/03

دبستان دخترانه سما

آرشيدا جهرمي

1389/03/08