آخرین اخبار مدارس


15 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 دی دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍وج‍وانان و کلیدهای طلایی برخورد ب

امیر احمدی دارانی

روانشناسی کودک ونوجو

دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

دبستان دخترانه سما

خاطرات یک مشاور

خاطرات یک مشاور

مشاوران -- ایران --

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه تاریخ برای نوجوانان(داروین

: ادموند اکونور

تاریخی علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فت دختر، هفت پسر

اربارا کهن, بهیه لاوجوی

داستان

دبستان دخترانه سما

عسل

مصطفی نجفی

عسل -- مصارف درمانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه یعقوبی

مسابقه: نقالی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهراکریمی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیث قنبرزاده

مسابقه: ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکوه جاوید

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

محدثه زینلی

مسابقه: مسابقات هندبال.فنی ترین بازیکن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اطهراشکوه

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

lمریم حیدری

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکامحمدی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثرتشکر

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم آغاز

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیث قنبر زاده

مسابقه: مسابقه قران ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم حیدری

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

احسان خليليان

1391/01/08

دبستان دخترانه سما

راحيل مبارك

1387/01/02

دبستان دخترانه سما

مريم بينا

1386/01/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه جاويد

1383/01/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

يلدا نظري

1383/01/07

دبستان دخترانه سما

علي جامشير

1391/01/05

دبستان دخترانه سما

مهديس حقيقي

1385/01/01

دبستان دخترانه سما

اسرا جعفري

1385/01/08

دبستان دخترانه سما

ستايش نخبه الفقهائي

1385/01/02

دبستان دخترانه سما

زهرا فيلسوف

1389/01/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه خشنود

1389/01/03

دبستان دخترانه سما

ريحانه ابدال وند

1391/01/06

دبستان دخترانه سما

ستايش پورشمسي

1389/01/05

دبستان دخترانه سما

ستايش امامي

1388/01/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمن رهگذر

1383/01/01

دبستان دخترانه سما

هستي احمدي

1390/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا سجادي

1382/01/01

دبستان دخترانه سما

اميرمحمد عسكري

1391/01/04

دبستان دخترانه سما

فرناز زماني

1389/01/06