آخرین اخبار مدارس


30 آذر دبستان دخترانه سما

13 آبان دبستان دخترانه سما

14 مهر دبستان دخترانه سما

28 مهر دبستان دخترانه سما

28 مهر دبستان دخترانه سما

15 مهر دبستان دخترانه سما

19 شهریور دبستان دخترانه سما

31 شهریور دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

دبستان دخترانه سما

این طرف زرشک ان طرف تمشک

سوسن طاقدیس

شعر کودک

دبستان دخترانه سما

سوسکی خانم پرداره

سوسن طاقدیس

شعر کودک

دبستان دخترانه سما

دنیای هنر

ناگاتانی مگومی

داستان

دبستان دخترانه سما

خاطرات یک مشاور

خاطرات یک مشاور

مشاوران -- ایران --

دبستان دخترانه سما

عسل

مصطفی نجفی

عسل -- مصارف درمانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه قانعی

مسابقه: کونگ فو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مریم میرزاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه جاوید

مسابقه: انشاپرسش مهر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرادستوری

مسابقه: انشاپرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ستایش کارگر

مسابقه: دوچرخه سواری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهام مهرآوران

1382/04/01

دبستان دخترانه سما

ترنم طالبي

1386/04/03

دبستان دخترانه سما

الهام صديقي

1389/04/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهرناز ايجاد

1382/04/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه بي بي سروش

1384/04/07

دبستان دخترانه سما

طناز ريحاني

1387/04/04

دبستان دخترانه سما

آتنا ارنواز

1384/04/03

دبستان دخترانه سما

ريحانه راهرو

1389/04/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نيلوفر يادگاري فرد

1382/04/05

دبستان دخترانه سما

عسل نجاتي

1389/04/08