آخرین اخبار مدارس


30 آذر دبستان دخترانه سما

13 آبان دبستان دخترانه سما

14 مهر دبستان دخترانه سما

28 مهر دبستان دخترانه سما

28 مهر دبستان دخترانه سما

15 مهر دبستان دخترانه سما

19 شهریور دبستان دخترانه سما

31 شهریور دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

این طرف زرشک ان طرف تمشک

سوسن طاقدیس

شعر کودک

دبستان دخترانه سما

خاطرات یک مشاور

خاطرات یک مشاور

مشاوران -- ایران --

دبستان دخترانه سما

دنیای هنر

ناگاتانی مگومی

داستان

دبستان دخترانه سما

عسل

مصطفی نجفی

عسل -- مصارف درمانی

دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

دبستان دخترانه سما

سوسکی خانم پرداره

سوسن طاقدیس

شعر کودک

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریچهر عباسپور

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آبناز بیگلری

مسابقه: هنرهای نمایشی رشته نقالی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مریم میرزاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه یعقوبی

مسابقه: هنرهای نمایشی رشته نقالی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهین صدری زاده معاون فناوری

مسابقه: الگوی برتر تدریس

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه قانعی

مسابقه: کونگ فو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرادستوری

مسابقه: انشاپرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

20نفر

مسابقه: جشنواره سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه جاوید

مسابقه: انشاپرسش مهر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مسئولین و اعضاء انجمن آمورشگاه

مسابقه: جشنواره آیین سرزمین من

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ستایش کارگر

مسابقه: دوچرخه سواری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تسنیم نام آور

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كوثر ناطقي

1381/06/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تينا اعتصامي

1383/06/01

دبستان دخترانه سما

ريحانه قاضي پور

1384/06/08

دبستان دخترانه سما

الهه حيدرپوريان

1384/06/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آناهيتا محسن زاده

1382/06/03

دبستان دخترانه سما

پريا زائر

1385/06/05

دبستان دخترانه سما

سحر رحيم زاده

1385/06/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا بيگلري

1381/06/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه عمراني

1383/06/07