آخرین اخبار مدارس


15 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 دی دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍وج‍وانان و کلیدهای طلایی برخورد ب

امیر احمدی دارانی

روانشناسی کودک ونوجو

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فت دختر، هفت پسر

اربارا کهن, بهیه لاوجوی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه تاریخ برای نوجوانان(داروین

: ادموند اکونور

تاریخی علمی

دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

دبستان دخترانه سما

خاطرات یک مشاور

خاطرات یک مشاور

مشاوران -- ایران --

دبستان دخترانه سما

عسل

مصطفی نجفی

عسل -- مصارف درمانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اطهراشکوه

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

محدثه زینلی

مسابقه: مسابقات هندبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم کامیاب

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریجهر عباس پور

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیث قنبرزاده

مسابقه: ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سعیده شمسایی

مسابقه: مدادرنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکامحمدی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

عسل محمودزاده

مسابقه: مسابقات هنری. خوشنویسی تحریری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهره آتشین

مسابقه: انشانماز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیث قنبرزاده

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم حیدری

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهام مهرآوران

مسابقه: انشانماز

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

الهه خسروي نيا

1386/03/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستي دهقاني

1383/03/08

دبستان دخترانه سما

پرنيا جمالي

1386/03/03

دبستان دخترانه سما

آرشيدا جهرمي

1389/03/08

دبستان دخترانه سما

هانيه سجادي

1389/03/05

دبستان دخترانه سما

زينب راهرو

1386/03/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا نصيري فرد

1383/03/02

دبستان دخترانه سما

آرنيكا باقرزاده

1387/03/08

دبستان دخترانه سما

آيناز عوض پور

1390/03/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه اسمعيلي

1383/03/04

دبستان دخترانه سما

فاطمه راستي لاري

1390/03/01

دبستان دخترانه سما

فاطيما جوان

1386/03/04