آخرین اخبار مدارس


01 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دنیای هنر

ناگاتانی مگومی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍وج‍وانان و کلیدهای طلایی برخورد ب

امیر احمدی دارانی

روانشناسی کودک ونوجو

دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

دبستان دخترانه سما

عسل

مصطفی نجفی

عسل -- مصارف درمانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه تاریخ برای نوجوانان(داروین

: ادموند اکونور

تاریخی علمی

دبستان دخترانه سما

خاطرات یک مشاور

خاطرات یک مشاور

مشاوران -- ایران --

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فت دختر، هفت پسر

اربارا کهن, بهیه لاوجوی

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اطهراشکوه

مسابقه: کاشی کاری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه یعقوبی

مسابقه: نقالی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکامحمدی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم آغاز

مسابقه: حفظ عمومی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حوراوفادار

مسابقه: تشعیر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم کامیاب

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائزه دلجو

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه یعقوبی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکامحمدی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهراکریمی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیث قنبرزاده

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اطهراشکوه

مسابقه: سرود

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ساينا بيگلري

1385/09/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حفصه جمال پور

1382/09/06

دبستان دخترانه سما

اطهر محمودي راد

1386/09/07

دبستان دخترانه سما

نازنين زماني فرد

1384/09/01

دبستان دخترانه سما

كوثر عطاري

1390/09/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائزه دلجو

1381/09/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه قوامي

1385/09/02

دبستان دخترانه سما

مهسا نوري

1389/09/07