آخرین اخبار مدارس


15 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 دی دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

عسل

مصطفی نجفی

عسل -- مصارف درمانی

دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فت دختر، هفت پسر

اربارا کهن, بهیه لاوجوی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه تاریخ برای نوجوانان(داروین

: ادموند اکونور

تاریخی علمی

دبستان دخترانه سما

خاطرات یک مشاور

خاطرات یک مشاور

مشاوران -- ایران --

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍وج‍وانان و کلیدهای طلایی برخورد ب

امیر احمدی دارانی

روانشناسی کودک ونوجو

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

الهه خسروی نیا

مسابقه: مسابقات هنری. قلم فلزی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

lمریم حیدری

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکا محمدی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریچهرعباسپور

مسابقه: المپیادریاضیات کانگورو

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکامحمدی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

مریم اوحدی

مسابقه: مسابقات هنری. پاستل گچی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریجهر عباس پور

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آتنا فرخی

مسابقه: مسابقات هنری. تکنیک آبرنگ

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

الهه علی پور

مسابقه: مسابقات هنری. طراحی بامداد

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکامحمدی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکامحمدی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیث قنبرزاده

مسابقه: سرود

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

صفا دلاور

1385/02/02

دبستان دخترانه سما

پريا شرفاء

1390/02/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درسا شريفي

1384/02/04

دبستان دخترانه سما

سحر طيبات

1389/02/06

دبستان دخترانه سما

آتريسا طاهري

1387/02/01

دبستان دخترانه سما

حديث رنجبر

1389/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نهال نامور

1383/02/05

دبستان دخترانه سما

يمنا خرمي

1389/02/01

دبستان دخترانه سما

مهرسا كيانپور

1391/02/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطيما حليمي

1383/02/07

دبستان دخترانه سما

اميدرضا شيخ ممو

1391/02/07

دبستان دخترانه سما

هديه زهرا ارتيشدار

1387/02/04