آخرین اخبار مدارس


05 آذر دبستان دخترانه سما

03 آذر دبستان دخترانه سما

05 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

خاطرات یک مشاور

خاطرات یک مشاور

مشاوران -- ایران --

دبستان دخترانه سما

عسل

مصطفی نجفی

عسل -- مصارف درمانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فت دختر، هفت پسر

اربارا کهن, بهیه لاوجوی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍وج‍وانان و کلیدهای طلایی برخورد ب

امیر احمدی دارانی

روانشناسی کودک ونوجو

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه تاریخ برای نوجوانان(داروین

: ادموند اکونور

تاریخی علمی

دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه شمسی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم آغاز

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکا محمدی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثرتشکر

مسابقه: قران طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مانیا عزیزی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثرتشکر

مسابقه: قران طرح قدس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صدف بني زماني

1383/09/17

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا قنبرنژاد

1390/09/20

دبستان دخترانه سما

مهديس هاشمي

1388/09/18

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا صادقي

1390/09/17

دبستان دخترانه سما

مهسا رنجبر

1390/09/20

دبستان دخترانه سما

سنا سوزنده

1385/09/18

دبستان دخترانه سما

هستي عابدي

1387/09/18

دبستان دخترانه سما

محدثه ايزدي

1390/09/20

دبستان دخترانه سما

محبوبه حق خواه

1386/09/22