آخرین اخبار مدارس


08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 دی دبستان دخترانه سما

07 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فت دختر، هفت پسر

اربارا کهن, بهیه لاوجوی

داستان

دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

دبستان دخترانه سما

عسل

مصطفی نجفی

عسل -- مصارف درمانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه تاریخ برای نوجوانان(داروین

: ادموند اکونور

تاریخی علمی

دبستان دخترانه سما

خاطرات یک مشاور

خاطرات یک مشاور

مشاوران -- ایران --

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍وج‍وانان و کلیدهای طلایی برخورد ب

امیر احمدی دارانی

روانشناسی کودک ونوجو

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تسنیم نام آور

مسابقه: المپیادریاضیات کانگورو

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکامحمدی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زهرا شمسایی

مسابقه: مسابقات هنری. ماژیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الهه خسروی نیا

مسابقه: مسابقات هنری. قلم فلزی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهراکریمی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نجمه خلیل آزاد

مسابقه: مسابقات هندبال.بهترین دروازه بان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

اطهر محمودی راد

مسابقه: مسابقات هنری. گواش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکامحمدی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیث قنبرزاده

مسابقه: ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیسوداخسروانی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثرتشکر

مسابقه: حفظ عمومی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مریم اوحدی

مسابقه: مسابقات هنری. پاستل گچی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رويا اماني

1383/12/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه منيري

1382/12/05

دبستان دخترانه سما

كاميلا موغلي

1388/12/03