آخرین اخبار مدارس


15 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 دی دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فت دختر، هفت پسر

اربارا کهن, بهیه لاوجوی

داستان

دبستان دخترانه سما

عسل

مصطفی نجفی

عسل -- مصارف درمانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه تاریخ برای نوجوانان(داروین

: ادموند اکونور

تاریخی علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍وج‍وانان و کلیدهای طلایی برخورد ب

امیر احمدی دارانی

روانشناسی کودک ونوجو

دبستان دخترانه سما

خاطرات یک مشاور

خاطرات یک مشاور

مشاوران -- ایران --

دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تسنیم نام آور

مسابقه: المپیادریاضیات کانگورو

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیث قنبرزاده

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زهرا شمسایی

مسابقه: مسابقات هنری. ماژیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیث قنبرزاده

مسابقه: فیلم کوتاه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریجهر عباس پور

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حوراوفادار

مسابقه: تشعیر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه یعقوبی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائزه دلجو

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم حیدری

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکامحمدی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

lمریم حیدری

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الهه علی پور

مسابقه: مسابقات هنری. طراحی بامداد

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مريم قاسمي

1387/05/30

دبستان دخترانه سما

ركسانه رستم پور

1390/05/29

دبستان دخترانه سما

مهيار اسلام پناه

1391/05/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا زرگريان

1383/05/25

دبستان دخترانه سما

اطهر گودرزي

1391/05/31

دبستان دخترانه سما

نيايش جويبار

1390/05/23

دبستان دخترانه سما

سپيده نخلي

1387/05/24

دبستان دخترانه سما

هستي مظفري

1390/05/26

دبستان دخترانه سما

رضا عسكرپور

1391/05/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل حامدي نيا

1383/05/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه بهاري

1382/05/27

دبستان دخترانه سما

ليلا خليليان

1385/05/23

دبستان دخترانه سما

زهرا صبوري

1387/05/28