آخرین اخبار مدارس


15 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 دی دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه تاریخ برای نوجوانان(داروین

: ادموند اکونور

تاریخی علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍وج‍وانان و کلیدهای طلایی برخورد ب

امیر احمدی دارانی

روانشناسی کودک ونوجو

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فت دختر، هفت پسر

اربارا کهن, بهیه لاوجوی

داستان

دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

دبستان دخترانه سما

عسل

مصطفی نجفی

عسل -- مصارف درمانی

دبستان دخترانه سما

خاطرات یک مشاور

خاطرات یک مشاور

مشاوران -- ایران --

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهره آتشین

مسابقه: انشانماز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریجهر عباس پور

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیث قنبرزاده

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکا محمدی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهرا شمسایی

مسابقه: مسابقات هنری. ماژیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهره آتشین

مسابقه: مسابقه تدبر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

عسل محمودزاده

مسابقه: مسابقات هنری. خوشنویسی تحریری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهراکریمی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه یعقوبی

مسابقه: نقالی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکوه جاوید

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سعیده شمسایی

مسابقه: مدادرنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیث قنبرزاده

مسابقه: ترتیل

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

محمد ديمي

1391/03/28

دبستان دخترانه سما

ستايش باقرنژاد

1385/03/24

دبستان دخترانه سما

آتنا فرخي

1390/03/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهاره صدقي

1384/03/24

دبستان دخترانه سما

فاطمه خديور

1391/03/31

دبستان دخترانه سما

فاطمه پلونده

1390/03/28

دبستان دخترانه سما

علي لطفي

1391/03/25

دبستان دخترانه سما

آسيه گيرنده

1391/03/23

دبستان دخترانه سما

آيسانا سحرخيز

1388/03/28

دبستان دخترانه سما

صدف خرم نژاد

1391/03/25